ලොව කුඩාම රොකට්ටුව SS-520 ජපානයෙන්,නමුත් එය අසාර්ථක විය ගුවන් ගත කර මදවෙලාවකට පසුව රොකට්ටුව මුහුදට පතිත වෙයි.වීඩියෝ සහිතයි

0Shares
Read more