පරිස්සම් වෙලා ඉන්නවා ඕනවට වඩා දඟලන්න එපා | Dharani

පරිස්සම් වෙලා ඉන්නවා ඕනවට වඩා දඟලන්න එපා | Dharani
පරිස්සම් වෙලා ඉන්නවා ඕනවට වඩා දඟලන්න එපා | Dharani

#tvderana #dharani

View on YouTube

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *