ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී කිංග්ස්ලි රත්නායක මහතා ජනපති මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ධුරයට

සිරස රූපවාහිනී සේවයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී කිංග්ස්ලි රත්නායක මහතා ජනපති මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ධුරයට පත්කර තිබේ

2Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *