සමගි ජන බලවේගයේ මන්ත්‍රීවරු 5ක් ඇතුළුව ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු 50දෙනුගෙන් දුමින්ද සිල්වාට ජනපති සමාව ලබා දෙන්නැයි ඉල්ලා ලිපියක්

මරන දඩුවම නියමව සිටින හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුමින්ද සිල්වාට ජනපති සමාව ලබා දී නිදහස් කරන්නැයි ඉල්ලා ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු 50කට

Read more