මධුෂ්ගේ මිය යෑම සම්බන්ධයෙන් නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ප්‍රියන්ත ජයකොඩි මහතා සිය ෆේස්බුක් ගිණුමේ සටහන මෙන්න

මධුෂ්ගේ මිය යෑම සම්බන්ධයෙන් නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ප්‍රියන්ත ජයකොඩි මහතා සිය ෆේස්බුක් ගිණුමේ සටහනක් තබා තිබුණි. පොලිස් අපරාධ ඉතිහාස ලේඛනවල මධුෂ්

Read more