Sidu | Episode 1093 20th October 2020

Sidu | Episode 1093 20th October 2020
ජයම්පති සහ රෝහිත එක්වී සැලසුම් කල කුමන්ත්‍රණය සාර්ථක වෙයි. සුමිත්‍රා ලුසියා කුඩම්මා ලෙසින් වෙස් වලා පැමිණෙන ඉන්ද්‍රාණිට බය වෙයි. මේ අතර කුමාරි ඉතුරු සැලැස්මට අවශ්‍ය දේ වලට කටයුතු සුදානම් කරයි.

View on YouTube

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *