රෝහලේ හෙදියකගේ දියණියකට කොරෝනා – පානදුර මූලික රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකය තාවකාලිකව වසා දමයි

පානදුර මූලික රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකය තාවකාලිකව වසා දමා තිබෙනවා. ඒ, ඉකුත් සිව්වනදා එම දැඩි සත්කාර ඒකකයට ඇතුළත් කළ එම

Read more