කොළඹ රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි මාස 09 ක බිළිදෙක්ට කොරෝනා

කොළඹ රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි මාස 09 ක බිළිදෙක්ට කොරෝනා ආසාදිත වී ඇති බව තහවුරු වී ඇතැයි

Read more