මිනුවන්ගොඩ පොලීසිය වසා දමයි

මිනුවන්ගොඩ පොලිස් ස්ථානයේ පවතින ආපනශාලාවේ සේවය කළ සේවකයෙකු කොවිඩ් ආසාදනය වී තිබේ. ඔහුගේ පවුලේ සාමාජිකයන්ද කොවිඩ් 19 සඳහා ධනාත්මක වී

Read more

පාඩම් කරන්න ඕන නෑ සින්දුව අහපු ගමන් කියතහැකී ( සිහෙළි තූර්යා ) | Sarigama Super Battle

පාඩම් කරන්න ඕන නෑ සින්දුව අහපු ගමන් කියතහැකී ( සිහෙළි තූර්යා ) | Sarigama Super Battle පාඩම් කරන්න ඕන නෑ

Read more