පොලිස් පරීක්‍ෂක නිශාන්ත සිල්වාට අමතරව රහස් පොලිසියේ තවත් පිරිසක් රට පනින්න සූදානමින් සිටියා – ජාත්‍යන්තර වෙබ් අඩවියක් හෙළි කරයි

පොලිස් පරීක්‍ෂක නිශාන්ත සිල්වාට අමතරව රහස් පොලිසියේ තවත් නිලධාරීන් පිරිසක් ද මෙරටින් පැන යෑමට සූදානම්ව සිටි බව ජාත්‍යන්තර ටී. ආර්.

Read more