මිලියනයකට වඩා නැරඹු දෙවෙනි ඉනිමේ හොඳම කොටස | Dewani Inima

මිලියනයකට වඩා නැරඹු දෙවෙනි ඉනිමේ හොඳම කොටස | Dewani Inimaමිලියනයකට වඩා නැරඹු දෙවෙනි ඉනිමේ හොඳම කොටස | Dewani Inima #tvderana

Read more

සුළු වැරදි මත බන්ධනාගාරගතව සිටින සිරකරුවන්ට ජනාධිපති පොදු සමාව දීමට රජය තීරණය කරයි

සුළු වැරදි මත බන්ධනාගාරගතව සිටින සිරකරුවන්ට ජනාධිපති පොදු සමාව දීමට රජය තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව දඩ හා ඇප මුදල්

Read more