“2015දී මහින්දගේ ආණ්ඩුව මෙන් පෙරලිය නොහැකියි ගෝඨාගේ ආණ්ඩුව 1970 ආණ්ඩුවට වඩා ශක්තිමත්” ගෝටාභය යටතේ 15 වසරක් ඉන්නට හිත හදාගන්නවා – නිර්මාල් දේවසිරි

ගෝඨාගේ ආණ්ඩුව ගෝඨාගේ ආණ්ඩුව ලංකා ඉතිහාසයේ මෙතෙක් නොවූ විරූ ආණ්ඩුවකි. එය යම් කිසි ආකාරයකින් සංසන්දනය කළ හැක්කේ 1970 ආණ්ඩුවටයි. ඒ

Read more