විදුලිබල මණ්ඩලයේ පද්ධති පාලන ඒකකයේ ආරක්ෂාව සදහා වහාම STF යොදවන්නැයි විදුලිබල ඇමති ඩලස් ආරක්ෂක ලේකම් දැනුවත් කරයි

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ පද්ධති පාලන ඒකකයේ ආරක්ෂාව වහාම ක්‍රියාත්මකවන පරිදි තර කරන ලෙස විදුලිබල අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම අදාළ අංශ වෙත

Read more

19 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ඉවත් කොට 20 කෙටුම්පත් කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය

19 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ඉවත් කොට නව ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් කෙටුම්පත් කිරිමට අද රැස්වූ නව ආණ්ඩුවේ පළමු කැබිනට් රැස්වීමේදී අනුමැතිය

Read more