සුජාතා අත්තනායක උපහාර ගී ( නදීමාල්-කාවින්ද්‍යා-සජිත ) Derana 60 plus ( Season 03 ) Grand Finale

සුජාතා අත්තනායක උපහාර ගී ( නදීමාල්-කාවින්ද්‍යා-සජිත ) Derana 60 plus ( Season 03 ) Grand Finaleසුජාතා අත්තනායක උපහාර ගී (

Read more

අද සිට දින 04ක් දක්වා දිනකට පැයක විදුලි කප්පාදුවක් – ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය

අද සිට දින 04 ක කාලයක් විදුලිය විසන්ධි කිරිමට තීරණය කළ බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යධිකාරි කිර්ති කරුණාරත්න සඳහන් කර සිටිනවා.

Read more