ත්‍රස්ත ක්‍රියාවලට රැගෙන ආ අධිබල පුපුරන ද්‍රව්‍ය ඇතුළු උපකරණ තොගයක් මන්නාරමින් සොයාගත් බව ආරක්ෂක ලේකම් මේජර් ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න අනාවරණය කරයි

ත්‍රස්ත ක්‍රියාවලට රැගෙන ආ අධිබල පුපුරන ද්‍රව්‍ය ඇතුළු උපකරණ තොගයක් මන්නාරමින් සොයාගත් බව ආරක්ෂක ලේකම් මේජර් ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න අනාවරණය

Read more