එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජාතික ලැයිස්තුවෙන් ජෝන් අමරතුංග පාර්ලිමේන්තුවට?

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අද (14දා) පැවති කෘත්‍යාධිකාරී රැස්වීමේදීද එම පක්ෂයට හිමිවූ පාර්ලිමේන්තු ආසනය සඳහා මන්ත්‍රීවරයෙකු නම් නොකිරීම නිසා එජාප ජාතික

Read more