කුරුණෑගල නගර සභාවේ නගරාධිපති ඇතුළු පස් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට නිකුත් කළ වරෙන්තුව අභියාචනාධිකරණය අත්හිටුවයි

කුරුණෑගල නගර සභාවේ නගරාධිපති තුෂාර සංජීව විතාරණ මහතා ඇතුළු පස් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස දන්වමින් නිකුත් කර තිබෙන වරෙන්තු ලබන

Read more