Sidu | Episode 1043 11th August 2020

Sidu | Episode 1043 11th August 2020
සිසිර මහත්තයා හට වෙද හෙද කම් කරන සෝරත පොඩි හාමුදුරුවන්ගෙන් සිසිර මහත්තයා ප්‍රශ්නයක් අසයි. රෙජීගේ මරණයෙන් පස්සේ නන්දිපාල සහ රෝහිත අතරද දුරස් බවක් ඇතිවේ.

View on YouTube

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *