රෝසි නගරාධිපති ධුරයෙන් වහා ඉවත් කරන්න ලෙස කොළඹ මහ නගර සභාවේ එජාප මන්ත්‍රී පිරිසක් රනිල්ගෙන් ඉල්ලයි

කොළඹ මහ නගර සභාවේ නගරාධිපතිනි රෝසි සේනානායක මහත්මිය එම ධුරයෙන් ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලා කොළඹ මහ නගර සභාවේ එක්සත් ජාතික

Read more