Sidu | Episode 1014 30th June 2020

Sidu | Episode 1014 30th June 2020
“දුව සුමිත්‍රා ගැන අහන ප්‍රශ්ණයට අපිට හරිම උත්තරයක් හොයා ගන්න වෙනවා මොකෝ දන්නවද සුමිත්‍රාව මම බස් එකේ නගලා පිටත් කළා”

View on YouTube

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *