Sangeethe | Episode 312 30th June 2020

Sangeethe | Episode 312 30th June 2020
“කලන නිකන් ගොනෙක් වෙන්න එපා හරි මේක ඔපිස් එකක් නෙහ් නංගිට ලජ්ජා කරලා තමුනුත් ලැජ්ජා වෙන්නේ නැතුව වැදගත් විදියට කතා කරනවා”

View on YouTube

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *