Sidu | Episode 1013 29th June 2020

Sidu | Episode 1013 29th June 2020
රෝහිත සුභෝධ පොඩි සාදුව මුලට දමා නැවතත් දිසානායක පව්ලේ විශ්වාසය දිනා ගැනීමට උත්සහ කරයි. මේ අතර සුදුපුතාට කැලයෙදී අනතුරකට මුහුණ දීමට සිදුවෙයි.

View on YouTube

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *