Sangeethe | Episode 311 29th June 2020

Sangeethe | Episode 311 29th June 2020
කල්පන අසේනි සමගින් කථා කරමින් සිටින විට කල්පනා පැමිණෙයි. අසේනි සහ කල්පන අතර සම්බන්ධයක් ඇති බවට කට කතාවක් පැතිරෙයි. මහී අසේනි සමග තිබු සම්බන්දය නතර කරයිද?

View on YouTube

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *