අධි බලැති පුපුරණ ද්‍රව්‍ය කිලෝ හතරයි ග්‍රෑම් 500 ක් රැගෙනයාමට තැත් කළ පුද්ගලයින් දෙදෙනකු අත්අඩංගුවට

යාපනය, පලෙයි මුහමාලෙයි ප්‍රදේශයේ තිබී ටී.එන්.ටී නැමති අධි බලැති පුපුරණ ද්‍රව්‍ය කිලෝ හතරයි ග්‍රෑම් 500 ක් රැගෙනයාමට තැත් කළ පුද්ගලයින්

Read more