පාස්කු ප්‍රහාරයට අදාළ වැදගත්ම සාක්‍ෂිය වූ සහරාන්ගේ ජංගම දුරකථන දෙකේ දත්ත ඇමෙරිකාවේදී අතුරුදන්

පාස්කු ප්‍රහාරයට අදාළ වැදගත්ම සාක්‍ෂිය වූ සහරාන්ගේ ජංගම දුරකථන දෙකේ දත්ත ඇමෙරිකාවේදී අතුරුදන් වුණේ කෙසේද යන්න ඇමරිකානු එෆ්.බී.අයි. පොලිසිය මෙතෙක්

Read more