“මම මෙතනට අවේ තමුනාසේලගේ හොද ගැන ට්‍රම්පට් ගහන්න නොවෙයි” ආරක්ෂක ලේකම් බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ට තේරෙන භාෂාවෙන් අමතයි.වීඩියෝ සහිතයි

බන්ධනාගාර තුළ ඉදිරියේ දී නීති විරෝධී කටයුතු සිදු නොවිය යුතු බවත් එවන් ක්‍රියා සිදු කිරීමට උපකාර කළ නිලධාරීන් කිහිපදෙනෙකුට එරෙහිව

Read more