දීඝවාපිය අක්කර 100 ඩෝසර් කර ගෙවල් 10 කට 12 කට එක පල්ලියක් ගානේ ඉදිවෙන්න ගත්තා ඉඩම් ගැටලු විසදීමට ස්ථාපිත කදවුරු ඉවත් කරන ලෙස රවුෆ් හකීම් බලපෑම් කළා – දර්ගා නගරයේ ගැටුමෙන් නැගෙනහිර පළාතේ භික්ෂූන්වහන්සේ නමකට පහරදීමට තවිහිද් ජමාත් සැලසුම් සකසමින් සිටියා

2014 වසරේ අලුත්ගම දර්ගා නගරයේ නොසන්සුන්කාරී තත්ත්වයක් හටගත් අවස්ථාවේ එවැනිම නොසන්සුන්තාවක් නැගෙනහිර පළාත තුළ ද ඇති කිරිමට සහරාන් ඇතුලු පිරිසක්

Read more