Sidu | Episode 998 08th June 2020

Sidu | Episode 998 08th June 2020
නන්දිපාල නැවතත් මන්තර ගුරුකම් පටන් ගනී. නන්දිපාල ආයෙත් පරණ පුරුදු නරක ජීවිතේටම හුරු වෙයිද? රෝහිත හදිස්සියේ සුමිත්‍රා මුණ ගැසීමට එයි.

View on YouTube

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *