“මහා බැංකු හොරා” වන රනිල්ගේ සුපුරුදු නාමයෙන් පැමිණසිටි පිරිස් අමතයි – එජාප වෘත්තීය සමිති නියෝජනය කරන ජාතික විධායක සභා රැස්වීම උණුසුම් වෙයි.වීඩියෝ සහිතයි

අද පෙරවරුවේ පැවති එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සියලු වෘත්තීය සමිති නියෝජනය කරන ජාතික විධායක සභා රැස්වීම අතරමග නවතා දැමීමට සිදු විය.ඊට

Read more