ස්වාධීන මැතිවරණ කොමිසමේ සමජියන්ගේ වැඩ මෙන්න – රත්නජීවන් හූල් පොදුජන පෙරමුණට ඡන්දය දීමෙන් වැළකී සිටින ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වන දමිළ ජනතාවගෙන් ඉල්ලයි

එළඹෙන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට ඡන්දය දීමෙන් වැළකී සිටින ලෙස ස්වාධීන මැතිවරණ කොමිසමේ සාමාජික රත්නජීවන් හූල් මහතා ඉල්ලා

Read more