Sidu | Episode 995 03rd June 2020

Sidu | Episode 995 03rd June 2020
“කමක් නැ අප්පචි තාම අංගුලිමාල හාමුදුරුවන්ට තරම් කවුරුවත් මට ගැහුවෙත් නැ ගෙරේඋවෙත්න නැ බලමු කොකාට වාරයක් තියෙනවනම් තිත්තයාට වාරයක් තියෙනවා කියල කතාවක් තියෙනවානේ”

View on YouTube

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *