Heily | Episode 97 03rd June 2020

Heily | Episode 97 03rd June 2020
“පලි ගන්න මිනිහා කවදාවත් තමන්ගේ තුවාලේ හොද වෙන්න දෙන්නේ නැ පාර පාර විදව විදව ඒ වේදනා මතක තියාගන්නවා කවද හරි තමාගේ වාරේ එනකම්”

View on YouTube

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *