මහ මැතිවරණය පැවැත්වෙන දිනය තීරණය කිරීම ජුනී 08 සඳුදා.වීඩියෝ සහිතයි

මහ මැතිවරණය පැවැත්වෙන දිනය තීරණය කිරීම සඳහා මැතිවරණ කොමිසමේ සාමාජිකයින් ලබන සඳුදා රැස්වීමට නියමිත බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය

Read more