එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය නැවත දැනුම් දෙනතුරු තාවකාලිකව වැසේ

හදිසි තත්ත්වයක් හේතුවෙන් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය නැවත දැනුම් දෙන තුරු තාවකාලිකය වසා දැමීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ පිළිබඳ සම්පූර්ණ නිවේදනය පහතින්

හදිසි තත්වයක් හේතුවෙන් තානාපති කාර්යාලය නැවත දැනුම් දෙනතුරු තාවකාලිකව වසා තබන බව කාරුණිකව දැනුම් දෙමු.
තානාපති කාර්යාලය වසා තබන කාලය අතරතුර slemb.abudhabi@mfa.gov.lk යන විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය හෝ ගාස්තු රහිත දුරකතන අංක 800119119 ඔස්සේ තානාපති කාර්යාලය හා සම්බන්ධ විය හැක.
තානාපති කාර්යාලය වෙත ගාස්තු රහිත දුරකතන අංකය ඔස්සේ දුරකතන ඇමතුම් විශාල සංඛ්‍යාවක් ලැබෙන බැවින් ඇතැම් අවස්ථාවලදී ඔබගේ දුරකතන ඇමතුමට ප්‍රතිචාරයක් දැක්වීමට ප්‍රමාද විය හැකි අතර තානාපති කාර්යාලය විසින් පැය විසි හතරක් ඇතුළත නැවත ඔබ හා සම්බන්ධ වීමට කටයුතු කරනු ඇත.
එමනිසා ඔබගේ ගැටලු හැකිතාක් විද්‍යුත් තැපෑල ඔස්සේ තානාපති කාර්යාලය වෙත යොමු කිරීමට අප ඔබ දිරිමත් කරමු. මෙම කාලය අතරතුර ඔබගේ ගැටලු පිළිබඳ තානාපති කාර්යාලය නිසි අවධානය යොමු කරන බව සහතික කරමු

2Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *