පුද්ගල සහ සංවිධානාත්මක කණ්ඩායම් විසින් සිදුකරන විනාශයන්ගෙන් පුරාවිද්‍යාත්මක හා ඓතිහාසික වටිනාකමකින් යුතු ස්ථාන ආරක්ෂා කිරීමට ආරක්ෂක ලේකම් කමල් ගුණරත්න මහතා සහතික වෙයි

පුද්ගල සහ සංවිධානාත්මක කණ්ඩායම් විසින් සිදුකරනු ලබන විනාශයන්ගෙන් සහ ආක්‍රමණයන්ගෙන් පුරාවිද්‍යාත්මක හා ඓතිහාසික වටිනාකමකින් යුතු ස්ථාන ආරක්ෂා කිරීමට මේජර් ජෙනරාල්

Read more