2020 මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදයට අරමුදල් සැපයීම සම්බන්ධයෙන් ඉහළ අවදානම් සහිත රටවල් ලැයිස්තුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව යුරෝපා කොමිසම විසින් ඉවත් කිරීමට තීරණය කරයි

යුරෝපා කොමිසම විසින් 2020 මැයි මස 7 වෙනි දින ප්‍රකාශයට පත්කරන ලද මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ සහ ත්‍රස්තවාදයට අරමුදල් සැපයීම මැඩපැවැත්වීමේ

Read more