අරලියගහ මන්දිරයේ සිට යහපාලන ආණ්ඩුවට සහයවූ ජවිපෙ අනුර කුමාර අගමැතිවරයා කැඳවූ රැස්වීමට සහභාගී නොවන බව දන්වයි

මැයි 04 වන දින අරලියගහ මන්දිරයේදී අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් කැඳවා ඇති රැස්වීමට තමන් ඇතුළු ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පක්ෂයේ

Read more