කොරෝනා රෝගයෙන් මිය ගිය පුද්ගලයන්ගේ දේහ ආදාහනය පමණයි රජයෙන් විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක්

නව කොරෝනා ආසාධිතව මිය යන තැනැත්තන්ගේ මෘත දේහයන් ආදාහනය කල යුතු අකාරය පිළිබඳ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

Read more