Sidu | Episode 949 26th March 2020

Sidu | Episode 949 26th March 2020
නන්දිපාලගේ අසනීප තත්වය එන්නම උග්‍ර වෙයි. මේ අතර දිසානායක මහත්තයා කුමාරි සහ රෝහිතගේ සැලැස්මට අනුව තමන්ගේ මිණිබිරි තමන්ට අයිති වන බව සිහින දකියි. ගයනි සහ රංග අතර ආරව්ලට දිලුම්ගේ සම්බන්දය මොකක්ද?

View on YouTube

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *