Heily | Episode 83 26th March 2020

Heily | Episode 83 26th March 2020
නිරාශා කෙතරම් ප්‍රතික්ෂේප වුවත් විහේන් පසුපසම එන්නේ ඇයි ? හෙයිලී රොබෝ කෙනෙක් බව නිරාශා දන්නේ කොහොමද? කෙසේ වුවත් අවසානයේ විහේන් පුදුම කරවමින් නිරාශා විහේන්ට ආදරේ ප්‍රකාශ කරයි. ගිත්ගේ මීළඟ සැලැස්ම..

View on YouTube

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *