ඇමරිකාවට ලංකා භූමියෙන් 18% දෙන MCC ගිවිසුමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබීම ගැන ඇමරිකාව සතුට පල කරයි

මෙරට භූමියෙන් හෙක්ටයාර් ලක්ෂ 12ක භූමි ප්‍රමාණයක් ‘ඇමරිකන් මිලේනියන් කම්පැක්ට්“ ව්‍යාපෘතියට ලබා දීමට අදාලව ගිවිසුමට අනුමැතිය ලබා දීම සදහා ශ්‍රී

Read more