රනිල් TNA දුන් පොරොන්දු ඉටුවෙයි මුලතිව් – කොක්කුතුඩුවායි කුරුළු අභය භූමියට හා කඩොලාන රක්ෂිතයට අයත් අක්කර 500ක් ගොඩකරලා.වීඩියෝ සහිතයි

මුලතිව් – කොක්කුතුඩුවායි කුරුළු අභය භූමියට හා කඩොලාන රක්ෂිතයට අයත් අක්කර 500 කට ආසන්න ප්‍රදේශයක් කිසියම් පිරිසක් විසින් ගොඩකරමින් සිටින

Read more