කුමාර වෙල්ගම ස්වාධීන අපේක්‍ෂකයෙකු ලෙස ජනාධිපතිවරණයට

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂයෙන් අපේක්‍ෂකයෙක් ඉදිරිපත් නොකරන්නේ නම් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂය සුරැකීමේ සංවිධානය නියෝජනය කරමින් ජනාධිපතිවරණයට

Read more