වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනි සංස්ථාව ජනාධිපති යටතට පවරා ගනී

ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනි සංස්ථාව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතට පවරා ගනිමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.රජයේ මුද්‍රණාලාධිපති ගංගා කල්පනි ලියනගේ මහත්මිය ප්‍රකාශ කළේ, ජනාධිපතිවරයාගේ අත්සනින් යුතු අදාළ ගැසට් නිවේදනය මේ වන විට රජයේ මුද්‍රණාලයට ලැබී ඇති බවයි.

ඒ අනුව අද මධ්‍යම රාත්‍රීයට පෙර අදාළ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කිරීමට පියවර ගන්නා බව ද ඇය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා ය.

UpDate 12.00

2Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *