විපක්ෂනායක මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාගේ දෙවැනි පුත්‍රයා වන යෝෂිත රාජපක්‍ෂ විවාහ ගිවිස ගනී

හිටපු ජනාධිපති වත්මන් විපක්‍ෂ නායක මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාගේ දෙවැනි පුත් යෝෂිත රාජපක්‍ෂ මහතා සිය විවාහ ගිවිස ගැනීම සිදු කර ඇත.

දෙපාර්ශවයේ සමීපතම ඥාතීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් මෙම විවාහ ගිවිසුම සිදු කර ඇත.

Yoshitha Rajapaksa couldn’t be happier for you on this extremely special day!The most amazing journey is ahead of…

Posted by Namal Rajapaksa on Thursday, 11 July 2019

 

2Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *