“ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ වෙනුවට වෙනත් රාජපක්‍ෂ කෙනෙක්ගේ නමක් යෝජනා උනොත්?”

“ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ වෙනුවට වෙනත් රාජපක්‍ෂ කෙනෙක්ගේ නමක් යෝජනා උනොත්?”

View on YouTube

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *