හිස්බුල්ලාගේ බැටික්ලෝ කැම්පස් වහාම රජයට පවරා ගන්නැයි පාර්ලිමේන්තුවට යෝජනාවක්

බැටික්ලෝ කැම්පස් ආයතනය හදිසි නීතිය යටතේ රජයට පවරා ගන්නැයි අධ්‍යාපනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ඒකමතිකව පාර්ලිමේන්තුවට යෝජනා කරයි.

එම කාරක සභාවේ සභාපති ආශු මාරසිංහ මහතා මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් මේ බව පැවසීය. අද (21දා) උදෑසන පාර්ලිමේන්තුව හමුවේ මෙම යෝජනාව ආශු මාරසිංහ මහතා විසින් ඉදිරිපත් කර සිටියේය.

විශ්වවිද්‍යාලයට අයත් සියලූම වත්කම් හා දේපල නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලයේ මණ්ඩපයක් ලෙස පවත්වා ගෙන යා යුතු බව අධ්‍යාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධන අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් නිර්දේශ කර තිබේ.

එමෙන්ම සියලුම වැරදිකරුවන්ට තරාතිරම නොබලා නීතිය පියවර ගන්නා ලෙසත් ආශු මාරසිංහ මහතා ඉල්ලා සිටියේය.

2Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *