පොලිස් සහ රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව ජනපති යටතට, කිරිඇල්ලට ආයතන 04යි, මංගලට ආයතන 48 – කැබිනට් හා කැබිනට් නොවන අමත්‍යංශවල විෂයන් දක්වෙන ගැසට් නිවේදනය මෙන්න

කැබිනට් අමාත්‍යවරුන්ගේ සහ කැබිනට් නොවන අමාත්‍යවරුන්ගේ විෂයන් හා කාර්යයන් ද ඔවුන් යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තු, රාජ්‍ය සංස්ථා සහ ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන ද

Read more