ඇපල් සමාගමෙන් නිකුත් කල නවතම Face ID iPad Pro 2018 මිල රුපියල් ලක්ෂ 4 ඉක්මවා යයි.වීඩියෝ සහිතයි

Capacity
 • 64GB
 • 256GB
 • 512GB
 • 1TB
Size and Weight 11-inch iPad Pro Wi-Fi models

1.03 pounds (468 grams)

Wi-Fi + Cellular models

1.03 pounds (468 grams)

12.9-inch iPad Pro Wi-Fi models

1.39 pounds (631 grams)

Wi-Fi + Cellular models

1.4 pounds (633 grams)

In the Box
 • iPad Pro
 • USB-C Charge Cable (1 meter)
 • 18W USB-C Power Adapter

Display 11-inch iPad Pro / 12.9-inch iPad Pro

 • Liquid Retina display
 • 11-inch (diagonal) LED-backlit Multi‑Touch display with IPS technology
 • 2388-by-1668-pixel resolution at 264 pixels per inch (ppi)
 • ProMotion technology
 • Wide color display (P3)
 • True Tone display
 • Fingerprint-resistant oleophobic coating
 • Fully laminated display
 • Antireflective coating
 • 1.8% reflectivity
 • 600 nits brightness

The 11-inch iPad Pro display has rounded corners that follow a beautiful curved design, and these corners are within a standard rectangle. When measured as a standard rectangular shape, the screen is 11 inches diagonally (actual viewable area is less).

 • Liquid Retina display
 • 12.9-inch (diagonal) LED-backlit Multi‑Touch display with IPS technology
 • 2732-by-2048-pixel resolution at 264 pixels per inch (ppi)
 • ProMotion technology
 • Wide color display (P3)
 • True Tone display
 • Fingerprint-resistant oleophobic coating
 • Fully laminated display
 • Antireflective coating
 • 1.8% reflectivity
 • 600 nits brightness

The 12.9-inch iPad Pro display has rounded corners that follow a beautiful curved design, and these corners are within a standard rectangle. When measured as a standard rectangular shape, the screen is 12.9 inches diagonally (actual viewable area is less).

Chip

 • A12X Bionic chip with 64-bit architecture
 • Neural Engine
 • Embedded M12 coprocessor
Camera
 • 12-megapixel camera
 • ƒ/1.8 aperture
 • Digital zoom up to 5x
 • Five‑element lens
 • Quad-LED True Tone flash
 • Panorama (up to 63 megapixels)
 • Sapphire crystal lens cover
 • Backside illumination sensor
 • Hybrid IR filter
 • Autofocus with Focus Pixels
 • Tap to focus with Focus Pixels
 • Live Photos with stabilization
 • Wide colour capture for photos and Live Photos
 • Improved local tone mapping
 • Exposure control
 • Noise reduction
 • Smart HDR for photos
 • Auto image stabilization
 • Burst mode
 • Timer mode
 • Photo geotagging
 • Image formats captured: HEIF and JPEG
Video Recording
 • 4K video recording at 30 fps or 60 fps
 • 1080p HD video recording at 30 fps or 60 fps
 • 720p HD video recording at 30 fps
 • Quad-LED True Tone flash
 • Slo‑mo video support for 1080p at 120 fps and 720p at 240 fps
 • Time‑lapse video with stabilization
 • Cinematic video stabilization (1080p and 720p)
 • Continuous autofocus video
 • Noise reduction
 • Take 8-megapixel still photos while recording 4K video
 • Playback zoom
 • Video geotagging
 • Video formats captured: HEVC and H.264
TrueDepth Camera
 • 7-megapixel photos
 • Portrait mode
 • Portrait Lighting
 • Animoji and Memoji
 • 1080p HD video recording at 30 fps or 60 fps
 • Retina Flash
 • ƒ/2.2 aperture
 • Wide colour capture for photos and Live Photos
 • Smart HDR
 • Backside illumination sensor
 • Auto image stabilization
 • Burst mode
 • Exposure control
 • Timer mode
Video Calling
 • FaceTime video
 • iPad to any FaceTime-enabled device over Wi-Fi or cellular
Audio Calling
 • FaceTime audio
 • iPad to any FaceTime-enabled device over Wi-Fi or cellular
Speakers
 • Four speaker audio
Microphones
 • Five microphones for calls, video recording, and audio recording
Cellular and Wireless All models
 • Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac); simultaneous dual-band (2.4GHz and 5GHz); HT80 with MIMO
 • Bluetooth 5.0 technology

Wi-Fi + Cellular models

 • UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
 • Gigabit-class LTE (Models A2013 and A2014: bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71)
 • Data only
 • Wi-Fi calling
 • eSIM
SIM Card
 • Nano‑SIM (supports Apple SIM)
 • eSIM
Location All models
 • Digital compass
 • Wi-Fi
 • iBeacon micro-location

Wi-Fi + Cellular models

 • Assisted GPS, GLONASS, Galileo, and QZSS
 • Cellular
Sensors
 • Face ID
 • Three-axis gyro
 • Accelerometer
 • Barometer
 • Ambient light sensor
Face ID
 • Enabled by TrueDepth camera for facial recognition
 • Unlock iPad
 • Secure personal data within apps
 • Make purchases from the iTunes Store, App Store, and Apple Books
Apple Pay
 • Pay with your iPad using Face ID within apps and on the web
 • Send and receive money in Messages
Siri
 • Use your voice to send messages, set reminders, and more
 • Get proactive suggestions
 • Use hands-free
 • Listen and identify songs
Charging and Expansion
 • USB-C
Power and Battery 11-inch iPad Pro

Built-in 29.37-watt-hour rechargeable lithium-polymer battery

12.9-inch iPad Pro

Built-in 36.71-watt-hour rechargeable lithium-polymer battery

All models

Up to 10 hours of surfing the web on Wi-Fi, watching video, or listening to music

Charging via power adapter or USB-C to computer system

Wi-Fi + Cellular models

Up to 9 hours of surfing the web using cellular data network

Operating System

iOS 12

iOS is the world’s most personal and secure mobile operating system, packed with powerful features that help you get the most out of every day.

Buy iPad Pro Silver

Buy iPad Pro Space Grey

Model
12.9-inch iPad Pro

Finish
Space Grey

Storage
1TB1

Connectivity
Wi-Fi + Cellular

£1,869.00
11-inch iPad Pro

Finish
Silver

Storage
1TB1

Connectivity
Wi-Fi + Cellular

£1,669.00
2Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *