දුමින්දට මරණ දඬුවම, අර්ජුන නිදහස්, පොලිසියේ නැමෙන නීතිය ගැන විමල් සලකුණේ දී ප්‍රශ්න කරයි.වීඩියෝ සහිතයි

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *